Ochrona dasnych osobowych - Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

oraz

zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW

informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej  Policji w Gryfinie jest Komendant Powiatowy Policji, ul. Policyjna 2, 74-100 Gryfino, tel. 91 4326805;

2) Inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie jest Pani Iwona Doyle,  tel. 914326843, e-mail: iod.kpp.gryfino@sc.policja.gov.pl;

3) Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie są zgodnie z  art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;

4) Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5) Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6) Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej  Policji w Gryfinie będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji;

8) Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Inspektora Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy:  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  lub Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;

9) Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej  Policji w Gryfinie przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego  Policji dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

10) Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

11) Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej  Policji w Gryfinie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;

12) Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej  Policji w Gryfinie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 23.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Wielińska Zesp. Kadr i Szkolenia
do góry