Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

informacje ogólne

W dniu 29 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.z 2011 r., Nr 204, poz. 1195), która wprowadza nowy tryb udostępniania informacji publicznej - do ponownego wykorzystania.

            Podstawowym celem zmian jest implementowanie do krajowego porządku prawnego wskazanego wyżej trybu dostępu do informacji publicznej oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznych, które zostały określone w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.        

            Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

            Jednym z głównych założeń nowelizacji jest bezwnioskowe uzyskiwanie informacji do ponownego wykorzystania, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego oraz centralnym repozytorium prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (ustawa w zakresie centralnego repozytorium wchodzi w życie z dniem 29 września 2012 r.). Ponadto ponowne wykorzystanie informacji publicznej może odbywać się również przez jej udostępnienie w inny sposób niż opublikowanie w BIP lub poprzez złożenie stosownego wniosku.

 

            Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

  1)   informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób
i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

  2)   wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres: 

Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
ul. Policyjna 2, 74-100 Gryfino
tel. 091 432 68 54
 

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

 

Zgodnie ze wskazaną ustawą Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GRYFINIE

1) zobowiązuje się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie”,

2) zobowiązuje się do wskazania daty pozyskania danej informacji,

3) zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Powiatową Policji w Gryfinie danej informacji, o ile została ona określona,

4) zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom,

5) zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej do ponownego wykorzystania na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem wówczas należy złożyć stosowny wniosek.

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GRYFINIE ZA PRZEKAZYWANE INFORMACJE

 

            Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Powiatowa Policji w Gryfine nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

 

Opłaty

 

CZYNNIKI BRANE POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU OPŁAT ZA NIETYPOWE WNIOSKI O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

            Informujemy, że ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Niemniej jednak, opłata może być pobrana jedynie jeżeli informacja udostępniania jest na wniosek oraz jej przygotowanie zgodnie z wnioskiem wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.


Przy ocenie kosztów każdorazowo pod uwagę będą brane następujące czynniki:

-         liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,

-         czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,

-         koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),

-         koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

 

Środki prawne

 

ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE W PRZYPADKU ODMOWY PRZEKAZANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W CELU PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, OKREŚLENIA WARUNKÓW PONOWNEGO WYKORZYSTANIA LUB WYSOKOŚCI OPŁATYI. Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie może odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:

1)      dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 (np. informacje niejawne, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności) lub w przepisach odrębnych ustaw,


2) ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,


3) wniosek dotyczy opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Powyższe rozstrzygnięcia podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).

II. W sytuacji, gdy organ przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą:

1) warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej,

2) wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,

 

wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Na powyższą decyzję przysługuje wnioskodawcy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).

 

Centralne repozytorium

 

Centralne repozytorium, prowadzone przez Prezesa Rady Ministrów, będzie powszechnie dostępne w sieci teleinformatycznej, zgodnie z nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2011 r., Nr 204, poz. 1195) od dnia 29 września 2012 roku.

Metryczka

Data publikacji 10.04.2012
Data modyfikacji 19.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Wielińska
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Wielińska Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Kiernicki
do góry