Procedury Antymobbingowe - Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Procedury Antymobbingowe

PROCEDURY ANTYMOBBINGOWE

W KOMENDZIE POWIATOWEJPOLICJI W GRYFINIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1. Procedury antymobbingowe określają zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie.

2. Procedury antymobbingowe mają na celu w szczególności:

1) przeciwdziałanie mobbingowi;

2) podejmowanie działań interwencyjnych oraz niwelowanie skutków stwierdzonych przypadków mobbingu;

3) wyciąganie konsekwencji wobec osób będących sprawcami mobbingu;

4) umacnianie pozytywnych relacji interpersonalnych między pracownikami.

 

§ 2.

 

Ilekroć w procedurach antymobbingowych jest mowa o:

 

1) mobbingu – należy przez to rozumieć działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników; za mobbing uznaje się również zachowania dyskryminacyjne o opisanych powyżej cechach, odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, kontrakt albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy;

 

2) Komisji Antymobbingowej, zwanej dalej „Komisją” – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ kolegialny, powoływany przez pracodawcę do rozpatrywania skarg o mobbing;

 

3) pracodawcy – należy przez to rozumieć Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie;

 

4) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą w stosunku pracy z Komendantem Powiatowym Policji w Gryfinie.

 

Rozdział II

Przeciwdziałanie mobbingowi

 

§ 3.

 

1. W celu przeciwdziałania mobbingowi pracodawca podejmuje działania prewencyjno – zapobiegawcze, polegające w szczególności na:

1) organizacji szkoleń dla pracowników i członków kadry kierowniczej, dotyczących problematyki przeciwdziałania mobbingowi;

2) udostępnianiu materiałów informacyjnych na temat mobbingu, w tym o środkach ochrony prawnej;

3) zapewnieniu wsparcia psychologicznego osobom poddawanym mobbingowi;

4) monitorowaniu problematyki mobbingu i stosowania procedur antymobbingowych w praktyce.

 

2. Zadania, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 – realizuje pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. ochrony praw człowieka w porozumieniu z kierownikiem/pracownikiem Sekcji Psychologów oraz pracownikiem Kadr i Szkolenia KPP Gryfino;

2) ust. 1 pkt 2 – realizuje pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. ochrony praw człowieka w porozumieniu z naczelnikiem Wydziału Komunikacji Społecznej KWP Szczecin;

3) ust. 1 pkt 3 – realizuje pracownik Sekcji Psychologów KWP w Szczecinie;

4) ust. 1 pkt 4 – realizuje pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. ochrony praw człowieka w porozumieniu z naczelnikiem Wydziału Kontroli oraz przewodniczącym Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji, składając pracodawcy roczny raport na temat problematyki mobbingu i stosowania procedur antymobbingowych w terminie do 15 stycznia następnego roku kalendarzowego.

 

Rozdział III

Postępowanie antymobbingowe

 

§ 4.

 

1. Pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi może fakt ten zgłosić ustnie lub pisemnie, w formie skargi, naczelnikowi Wydziału Kontroli KWP Szczecin lub bezpośrednio pracodawcy.

2. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności i wskazanie sprawcy bądź sprawców mobbingu. Pracownik powinien własnoręcznie podpisać skargę i opatrzyć ją datą.

3. Pracodawca może polecić przeprowadzenie postępowania, o którym mowa w § 5, w przypadku uzyskania informacji na temat mobbingu z innych wiarygodnych źródeł.

 

§ 5.

 

1. Postępowanie w sprawie skargi o mobbing prowadzi Komisja w składzie:

1) naczelnik / zastępca naczelnika Wydziału (wyznaczony przez Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie) – przewodniczący;

2) pracownik Kadr i Szkolenia KPP Gryfino - członek;

3) pracownik Sekcji Psychologów KWP Szczecin – członek;

4) pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. ochrony praw człowieka – członek;

5) przedstawiciel Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji województwa zachodniopomorskiego – członek.

2. Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji województwa zachodniopomorskiego oraz skarżący wskazują członków do składu Komisji w ciągu trzech dni roboczych od dnia pisemnego powiadomienia. Bezskuteczny upływ tego terminu oznacza rezygnację z możliwości zgłoszenia członka.

3. Członkiem Komisji nie może być:

1) osoba, której dotyczy skarga o mobbing;

2) kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest skarżący pracownik;

3) osoba będąca małżonkiem, krewnym lub powinowatym – do drugiego stopnia włącznie – którejkolwiek z osób, których to postępowanie dotyczy, albo pozostająca z nimi w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do jej bezstronności.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-3, pracodawca wyznacza inny skład Komisji.

5. Pracodawca może wyznaczyć inny skład Komisji także z innych uzasadnionych przyczyn.

6. Komisja rozpoczyna postępowanie w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia skargi.

7. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego, stosownie do potrzeb prowadzonego postępowania. Z posiedzenia sporządza się protokół, podpisywany przez przewodniczącego i wszystkich obecnych członków Komisji.

8. Postępowanie przed Komisją ma charakter niejawny. Przewodniczący i członkowie Komisji, a także inne osoby uczestniczące w postępowaniu mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich uzyskanych w jego toku informacji.

9. Na pierwszym posiedzeniu Komisji przewodniczący i członkowie składają oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do procedur antymobbingowych.

10. Komisja podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności przewodniczącego i co najmniej trzech członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Członek Komisji ma prawo złożyć na piśmie umotywowane zdanie odrębne w przypadku, gdy nie zgadza się z uchwałą Komisji.

11. Po wysłuchaniu skarżącego i osoby obwinianej o stosowanie mobbingu oraz ewentualnych świadków, a także rozpatrzeniu zgromadzonych dowodów, Komisja dokonuje oceny zasadności skargi i przekazuje swoje stanowisko pracodawcy wraz z wnioskami i ewentualnymi rekomendacjami w zakresie niezbędnych działań.

12. Komisja powinna zakończyć postępowanie w sprawie skargi o mobbing w terminie 21 dni od daty złożenia skargi. W uzasadnionych przypadkach pracodawca na wniosek przewodniczącego Komisji może przedłużyć termin zakończenia postępowania na czas określony. Przewodniczący Komisji powiadamia skarżącego i osobę, bądź osoby, których skarga dotyczy, o planowanym terminie zakończenia postępowania.

13. Stanowisko Komisji w sprawie zasadności skargi o mobbing wraz z zatwierdzonymi przez pracodawcę wnioskami i rekomendacjami w zakresie niezbędnych działań przedstawia się do wiadomości pracownikowi, który złożył skargę i osobie obwinianej o stosowanie mobbingu. Fakt zapoznania dokumentuje się poprzez umieszczenie odręcznego zapisu na stanowisku Komisji wraz z datą i czytelnym podpisem zapoznawanego.

14. Pracodawca udziela przewodniczącemu i członkom Komisji oraz świadkom zwolnienia z zajęć służbowych na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania w sprawie skargi o mobbing.

15. Obsługę organizacyjną posiedzeń Komisji zapewnia Zespół Prezydialny KPP Gryfino.

 

§ 6.

 

W razie uznania skargi za zasadną, pracodawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania ich powtórzeniu, a także do udzielenia pomocy i wsparcia skarżącemu pracownikowi.

Metryczka

Data publikacji 12.11.2013
Data modyfikacji 16.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Wielińska
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Wielińska Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Kiernicki
do góry