Rekrutacja - Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie informuje, iż istnieje możliwość zatrudnienia do pełnienia służby w charakterze funkcjonariusza Policji.

 

UPOSAŻENIE POLICJANTÓW OD 01 STYCZNIA 2020 R.

 • kursant (podczas kursku podstawowego) – 2740 zł netto + dodatek za wysługę lat,

 • policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) 3620 zł netto + dodatek za wysługę lat.

   

  osoby, które nie ukończyły 26 roku życia:

 • kursant (podczas kursu podstawowego) – 2960 zł netto + dodatek za wysługę lat,

 • policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) - 3940 zł netto + dodatek za wysługę lat.

 

Ponadto funkcjonariuszom przysługują świadczenia socjalne, m. in.:

- nagrody roczne w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym,

- nagrody uznaniowe,

- nagrody jubileuszowe (po 20, 25, 30, 35, 40 latach służby w wysokości odpowiednio 75%, 100%, 150%, 200%, 300% miesięcznego uposażenia),

- zapomogi w formie pieniężnej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby, śmierci członka rodziny lub innych zdarzeń powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny,

- zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego,

- należności za podróże służbowe w przypadku przeniesienia policjanta do pełnienia służby w innej miejscowości albo oddelegowania go do czasowego pełnienia służby,

- dofinansowanie do wypoczynku przysługujące policjantowi i uprawnionym członkom jego rodziny,

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE, w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie, ul. Policyjna 2, pokój nr 126 (pon. – pt. 7.30 - 15:30), następujące dokumenty:

 

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (minimum średnie) i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),

 • mężczyźni – książeczkę wojskową – do wglądu.

 

W przypadku posiadania dodatkowych uprawnień, np.:

- prawa jazdy kat. A,

- prawa jazdy kat. C,

- uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania,

- posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego lub

- posiadanie patentu sternika motorowodnego,

 

należy również sporządzić kopię i dołączyć do dokumentacji.

 

Kwestionariusz oraz wszelkie informacje dot. naboru, można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, ul. Policyjna 2, w godzinach 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej: www.policja.pl.

Zespół Kadr i Szkolenia KPP w Gryfinie - tel. 91/432 68 17.

Uprzejmie informuję, że na stronie Policji Zachodniopomorskiej zamieszczona została informacja o możliwości przystąpienia przez kandydatów do służby w Policji do próby wykonania testu sprawności fizycznej. Kandydaci mają taką możliwość w każdy wtorek i czwartek w godz. 15:30 - 17:00 w hali sportowej usytuowanej na terenie jednostki Policji przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie.

 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE

OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY DOBORU

KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W 2018 r.

 

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH:

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendach powiatowych i miejskich Policji woj. zachodniopomorskiego, Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie.

 

TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO:

20 marca -  45 osób,

02 lipca - 65 osób, 

24 września - 50 osób,

27 grudnia - 62 osoby.

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1782):

 • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
 • korzystający w pełni z praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczegól­nej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie in­fomacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. Wymagane dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz we wszystkich komendach powiatowych i miejskich na terenie województwa zachodniopomorskiego ( z wyłączeniem Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Po­licji w Szczecinie,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandy­dat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,

(składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginały).

 

Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty na każdorazowe żądanie pracownika komórki ds. doboru.

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz na stronie internetowej www.policja.pl (praca /informator dla kandydatów/ dokumenty do pobrania).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI, POSIADAJĄCY:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpie­czeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową, działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,
 • prawo jazdy kat. „A” lub „C”.

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012r. poz. 432 z póżn.zm.).

 

Tekst powyższego rozporządzenia oraz informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

 

UWAGA:

Komendant Główny Policji w oparciu o cykliczną analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2017, terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

Metryczka

Data publikacji 03.06.2009
Data modyfikacji 08.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Wielińska
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Wielińska Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Obłoza
do góry